Na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG“ br.21/09 i 40/11), člana 5  i 35 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (''Sl.list CG'' br. 21/9 i 44/10), Odluke Savjeta JU Muzeji i galerije Podgorice o utvrđivanju početne (minimalne) cijene za izdavanje u zakup br. 876 od 27.07.2020. godine i Odluke Savjeta JU Muzeji i galerije Podgorice o raspisivanju javnog poziva za izdavanje u zakup br.877 od 27.07.2020. godine, JU Muzeji i galerije Podgorice oglašava
 
 
J A V N I   P O Z I V
za izdavanje u zakup sistemom zatvorene koverte
 
I  Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi u Vučedolskoj ulici, uz Galeriju Art,  upisan u LN br.4088, KO Podgorica II, na kat.parceli br.3491, kao PD 105, uz obavezu zakupca da prostor adaptira u svemu prema urađenom projektu.
 
 
II Prostor se izdaje isključivo radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti, sa konceptom kafe-galerije i osmišljenim kulturnim sadržajima, budući da će isti prostorno biti u skladu sa urađenim projektom vezan za Galeriju Art u Vučedolskoj ulici i zakupac će biti u obavezi da adaptira prostor, u svemu prema urađenom projektu, a iznos uloženih sredstava na ime adaptacije uračunava se u zakupninu, što bi se sve regulisalo ugovorom o zakupu, a u skladu sa procjenom uloženih sredstava neophodnih za adaptaciju prostora.
Djelatnost kafea mora biti prilagođena programskim sadržajima Galerije Art, uz obavezu zakupca da sa zakupodavcem dogovara termine u kojima će samostalno organizovati određene događaje (sa kulturnim sadržajima), kako ne bi dolazilo do organizovanja više događaja u istom danu.
Kulturni događaji koje će zakupac samostalno organizovati moraju biti posebno osmišljeni, i o svakom planiranom događaju zakupac je u obavezi da obavijesti zakupodavca i traži mišljenje o organizovanju istog. Događaji koje zakupac samostalno organizuje moraju biti posebno osmišljeni na način da se prezentuju samostalni umjetnici, održavaju književne večeri, koncerti klasične muzike, odnosno svi oni događaji čijim sadržajima se promoviše kultura.
 
Prilikom obavljanja djelatnosti, pored uslova koje postavlja zakupodavac, zakupac je dužan da se u svemu pridržava obaveza kojima se reguliše obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
 
III Početna cijena zakupa na mjesečnom nivou iznosi 900,00 €.
Na prethodno datu cijenu obračunava se PDV po važećoj stopi.
 
IV Prostor se daje u zakup na period od 5 godina.
 
V Opšti uslovi
 
Sadržaj ponude:
 
Ponuda treba da sadrži:
 
-tačan naziv i adresu ponuđača,
-oznaku lokacije na koju se ponuda odnosi,
-ponuđenu cijenu zakupa lokacije izraženu u eurima na mjesečnom nivou,
-broj žiro računa ponuđača,
-pečat i potpis ovlašćenog lica u privrednom društvu,
-prijedlog mobilijara (fotografije),
-prijedlog dekoracije, dekorativne rasvjete i dekorativnog zelenila (fotografije),
-prijedlog dodatnog sadržaja,
-opis materijalizacije.
 
Učesnici postupka dužni su kao garanciju učešća dostaviti dokaz o uplati iznosa depozita u visini od 10 % od ukupnog minimalnog iznosa zakupnine na godišnjem nivou, na žiro račun Budžeta Glavnog grada Podgorica br.550-3574-31 ili dostaviti garanciju banke bez prigovora naplativu na prvi poziv.
 
Učesnici postupka dužni su uz ponudu dostaviti tačan naziv i sjedište sa potvrdom o registraciji iz 
Centralnog registra Privrednog suda za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača, ime i prezime direktora i njegov potpis i ovlašćenje-punomoćje za učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda.
 
Sva priložena dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 
VI Posebni uslovi
 
Uz ponudu mora biti dostavljen kulturno umjetnički program koji će sadržati detaljan opis načina rada i plan sadržaja koji moraju biti kulturnog karaktera sa opisom istih, iskazana prilgođenost programskim sadržajima Galerije Art i učestvovanje u programima koji se organizuju u Galeriji Art, služenjem keteringa, koktela i sl.
 
VII Kriterujumi za izbor najpovoljnije ponude
 
-Najveća ponuđena cijena …….80 bodova
-Kulturno umjetnički program…20 bodova - stručna komisija će bodovati program u zavisnosti od sadržine po sledećim podkriterijumima:
 
 -opis planiranih aktivnosti kulturnog sadržaja -  do 10 bodova
 -prikazani način učestvovanja u aktivnostima koje organizuje Zakupodavac - do 10 bodova.
 
Komisija sačinjava bodovnu listu koja sadrži broj bodova po svakom od podkriterijuma sa obrazloženjem, te broj bodova po svakom od kriterijuma i ukupan broj ostvarenih bodova po svim kriterijumima.
 
VII Sprovođenje postupka
 
  Ponude zajedno sa dokazom o uplati depozita dostavljati na arhivu JU Muzeji i galerije Podgorice, ul. Marka Miljanova br.4, 81000 Podgorica, najdalje do 10.08.2020. godine u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" – Javni poziv za izdavanje u zakup sistemom zatvorene koverte.
 
        Otvaranje ponuda će se održati u prostorijama JU Muzeji i galerije Podgorice  dana 10.08.2020. godine u 12 i 30 h i istom mogu prisustvovati predstavnici ponuđača.
 
 
Napomena:
 
 
1)    Za konkretnu lokaciju isto lice može podnijeti samo jednu ponudu, u suprotnom uzeće se u obzir ponuda tog ponuđača koja je ranije protokolisana,
2)    Ugovor o zakupu se može zaključiti samo sa ponuđačem koji dostavi ispravnu ponudu, a za zaključenje ugovora o zakupu izabraće se ponuđač koji prilikom bodovanja bude imao najviše bodova,
3)    Ponuđač  koji ne bude izabran ima  pravo na povraćaj depozita,
4)    Ponuđač koji bude izabran je dužan je da u roku od 10 dana od dana prijema obavještenja o odluci o izboru  zaključi ugovor o zakupu,
5)    Ukoliko izabrani ponuđač ne zaključi ugovor u roku iz prethodne tačke, odnosno odustane od ponude gubi pravo na povraćaj depozita, a Ustanova će pozvati na zaključenje ugovora sledećeg rangiranog ponuđača,
6)    Svi zainteresovani ponuđači prije dostavljanja ponuda imaju pravo da u službenim prostorijama JU Muzeji i galerije Podgorice izvrše uvid u urađeni projekat u skladu sa kojim se prostor koji se daje u zakup mora adaptirati, kao i u predmjer i predračun radova na ime adaptacije prostora,
7)    Neblagovremene, nepotpune i neuredne ponude neće se razmatrati.
 
 
Kontakt tel. 020/242-543